Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Vermogensbelasting op de schop?

De minister van Financiën heeft op Prinsjesdag in 2020 zijn Miljoenennota weer aangeboden. Een van de voorstellen daarin betreft een verandering in box 3 van ons belastingstelsel.

12 augustus 2021

UPDATE: Rechtbank vindt vermogenstaks discrimerend

De belasting op spaartegoeden en beleggingen zoals de fiscus die sinds 2017 oplegt, is strijdig met het Europees discriminatieverbod. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Spaarders betalen volgens de rechter te veel belasting.

De rechtbank deed uitspraak in een proefprocedure van de Bond voor Belastingbetalers tegen de in 2017 aangepaste vermogensrendementsheffing. De uitspraak verhoogt de druk op de politiek om de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting fundamenteel te veranderen.

30 juni 2021

UPDATE: Staatssecretaris gaat niet in op verzoek Kamer om vermogenstaks te verlagen

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën is niet van plan om grote spaarders, die al interen op hun vermogen door inflatie en negatieve rente, nog tegemoet te komen met een lagere vermogenstaks.

Aanpassingen in het boxenstelsel zijn volgens hem een taak van de formerende partijen. De staatssecretaris gaat hiermee niet in op de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer. "Wij doen alleen urgente dingen", aldus de staatssecretaris.

25 november 2020

UPDATE: Voorstellen box 3 vermogensbelasting voor 2021

Het heffingsvrije vermogen, de algemene vrijstelling in box 3, is in 2021 flink omhoog gegaan naar € 50.000 per belastingbetaler (fiscaal partners samen: € 100.000). In de praktijk betekent dit dat straks zo’n 900.000 Nederlanders geen belasting meer in box 3 hoeven te betalen. Het belastingtarief in box 3 gaat omhoog van 30% naar 31% in 2021.

De belastingdruk over uw vermogen in box 3 gaat in 2021 tussen de 0,59% en 1,76% bedragen, afhankelijk van de omvang van uw vermogen. In 2020 ligt de belastingdruk tussen de 0,54% en 1,58%.

Spaar- en beleggingsrendement 2021

In 2021 is het forfaitair spaarrendement gezet op 0,03% en het forfaitair beleggingsrendement op 5,69%.

vermogensbelasting_neemt_toe-350x267.jpg

Berekening belastingdruk vermogen box 3 in 2021

- In de eerste vermogensschijf (€50.000 tot €100.000) gaat men ervan uit dat u gemiddeld genomen 67% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 33% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze schijf is dan 1,8978% (= 67% x 0,03% + 33% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 1,8978% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 0,59% in de eerste vermogensschijf.

- In de tweede vermogensschijf (€100.000 tot € 1.000.000) gaat men ervan uit dat u gemiddeld genomen 21% van dit vermogen aanhoudt als spaargeld en 79% als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze schijf is dan 4,5014% (= 21% x 0,03% + 79% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 4,5014% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 1,40% in de tweede vermogensschijf.

- In de derde vermogensschijf (vanaf € 1.000.000) gaat de Belastingdienst ervan uit dat u gemiddeld genomen dit vermogen volledig aanhoudt als belegging. Het forfaitair rendementspercentage in deze vermogensschijf is dan 5,69% (= 0% x 0,03% + 100% x 5,69%). Met een belastingtarief van 31% over deze 5,69% komt de belastingdruk in 2021 dan uit op 1,76% in de derde vermogensschijf.

Verhouding sparen en beleggen
Omdat de Belastingdienst (nog) niet uit kan gaan van de werkelijke gerealiseerde rendementen gaat men er dus van uit dat belastingbetalers gemiddeld genomen per vermogensschijf in een bepaalde verhouding sparen en beleggen. Vervolgens gaat men uit van het vastgestelde forfaitaire spaar- en beleggingsrendement.
selectierapport-vermogensbeheerders-200x276.png

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.
25 juni 2020

UPDATE: Voorstel aanpassing vermogensbelasting Box 3 van de baan

Het voorstel voor de aanpassing van de vermogensbelasting zoals eerder beschreven is van de baan. Staatsecretaris Hans Vijlbrief heeft laten weten dat deze voorstellen van zijn voorganger Menno Snel juridisch onhoudbaar zijn. De gewenste aanpassing van de vermogensbelasting, namelijk belasting heffen over het inkomen dat daadwerkelijk wordt behaald met het vermogen, laat nog jaren op zich wachten. De Belastingdienst kan dit volgens Vijlbrief niet aan.

Na de zomer komt de staatsecretaris met een tussentijdse oplossing. Hij wil daarin niet alleen de spaarders ontzien zoals in de voorstellen van zijn voorganger, maar hij wil kleine spaarders en beleggers gaan ontzien. Particulieren met grotere vermogens moeten volgens de staatsecretaris alvast rekening houden met een hogere aanslag in deze nieuwe plannen voor 2022.


14 april 2020

Box 3 vermogensbelasting wijzigingen 2022

Het kabinet wil in 2022 de box 3 vermogensbelasting wijzigen. Hiermee komt de regering tegemoet komen aan de maatschappelijke kritiek op het huidige stelsel van vermogensrendementsheffing. Hoe dit zit en wat de consequenties zijn, leest u in deze bijdrage van vermogensplanner Ramón Wernsen.

De belastingdienst werkt met zogenaamde fiscale boxen. Box 3 is de box waarin uw vermogen wordt belast. Het betreft spaargeld en belegd vermogen, maar ook de waarde van vastgoed buiten uw eigen woning. Denk hierbij aan een vakantiewoning of een beleggingspand. Box 3 kent een heffingsvrij vermogen. Dit betekent dat u over de eerste € 30.846 (2020) van uw vermogen geen belasting betaalt. Heeft u een fiscaal partner, dan bedraagt de gezamenlijke vrijstelling tweemaal dit bedrag.

Vermogensbelasting 2020

Bij de huidige belastingheffing gaat de Belastingdienst niet uit van het werkelijke rendement dat u hebt behaald op uw vermogen maar van een fictief rendement tussen de 1,79 en 5,28% (zie figuur 1). Het fictieve rendement wordt ook wel forfaitair rendement genoemd. Over dit rendement betaalt u 30% vermogensrendementsheffing en dit is de uiteindelijke fiscale druk. De hoogte van het fictieve rendement is afhankelijk van het totale vermogen. Het adagium van de overheid is hierin: hoe meer vermogen, hoe meer rendement u behaalt en dus hoe meer belasting u betaalt.

Eerste schijf: de eerste € 72.797 vermogen – boven de vrijstelling van € 30.846 – valt in de eerste schijf. De mix in deze schijf bestaat uit 67% spaargeld en 33% beleggingen. Het forfaitair rendement in deze schijf is vastgesteld op 1,79%. Zodoende komt de fiscale druk uit op 0,54% (1,79% x 30%).

Tweede schijf: de volgende € 932.775 aan vermogen valt in deze schijf (€ 1.005.572 minus € 72.797). De mix bestaat uit 21% spaargeld en 79% beleggingen. Het forfaitair rendement in deze schijf is vastgesteld op 4,19%. Zodoende komt de fiscale druk uit op 1,26% (4,19% x 30%).

Derde schijf: is van toepassing op vermogens vanaf € 1.005.572. De mix in deze schijf bestaat geheel uit beleggingen. Het forfaitair rendement in deze schijf is in 2020 vastgesteld op 5,28%. De bijbehorende fiscale druk is 1,58% (5,28% x 30%).

Zoals u kunt zien in figuur 1 gelden voor fiscale partners dubbele bedragen. Schulden die vallen onder box 3 mogen bijna in zijn geheel worden afgetrokken van het box 3-vermogen. Op deze manier is minder vermogensbelasting verschuldigd.

Figuur 1: vermogensbelasting op box 3-vermogen 2020
vermogensbelasting_op_box_3-vermogen_2020-700x84.png

Vermogensbelasting 2022

In de nieuwe voorgestelde box 3-vermogensbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen spaargeld (waaronder deposito’s), overig vermogen (waaronder beleggen) en leningen. Elke categorie krijgt een eigen fictief rendement. Voor spaargeld is dit op basis van de huidige situatie 0,09%, voor overig vermogen 5,33% en voor schulden -3,03%. Verder is het voorstel om het box 3-belastingtarief te verhogen naar 33% (zie figuur 2).

Op basis van de voorgestelde fictieve rendementen betekent dit voor spaarders dat zij pas vermogensrendementsheffing gaan betalen als zij meer dan € 444.000 aan vermogen hebben. Voor degenen die een fiscaal partner hebben, loopt deze vermogensbelastingvrijstelling op naar € 888.000.

Wat opvalt is dat al het box 3- vermogen dat niet onder de definitie spaargeld valt wordt afgerekend op een fictief rendement van 5,33% per jaar. Rekening houdend met een verhoogd belastingtarief van 33% komt dit neer op een effectieve belastingheffing van 1,76% per jaar. Niet alleen beleggingen, maar ook vorderingen worden als overig vermogen beschouwd. Hierdoor zullen uitgegeven familieleningen zwaarder worden belast. Denk hierbij ook aan te vorderen papieren schenkingen.

Aan schulden wordt een negatief rendement toegekend, dat lager is dan het rendement op beleggen. Dit betekent dat schulden niet meer geheel afgetrokken kunnen worden van het box 3-vermogen. Als je een box 3-schuld hebt, dan wordt die zodoende minder aantrekkelijk.

Figuur 2: vermogensbelasting op box 3-vermogen 2022
vermogensbelasting_op_box_3-vermogen_2022-650x263.png

Meer of minder vermogensbelasting vanaf 2022

Gaat u nu meer of minder vermogensrendementsheffing betalen in 2022 in vergelijking met nu? Dit verschilt per huishouden. Hieronder een zestal verschillende voorbeelden (zie figuur 3).

(1) Een echtpaar met € 750.000 aan spaargeld gaat in 2022 maar liefst € 7.624 minder vermogensbelasting betalen.

(2) Een echtpaar met € 750.000 aan beleggingen, gaat ruim € 5.300 meer aan vermogensbelasting betalen.

(3) Voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) geldt dat ze naast box 3-vermogen ook vaak box 3-schulden hebben. Stel dat er tegenover € 500.000 aan beleggingen een schuld staat van € 500.000, dan betekent dit dat er nu geen vermogensbelasting verschuldigd is, maar in 2022 dus wel namelijk een bedrag van € 3.592.

(4) Ook in het geval dat er meer beleggingen zijn dan schulden, zal er per 2022 meer vermogensbelasting verschuldigd zijn. Een echtpaar met € 1 miljoen aan beleggingen en € 250.000 aan schulden zal in 2022 bijna € 7.200 meer aan vermogensbelasting moeten overmaken aan de schatkist.

(5) Behalve spaarders komen ook diegenen met een mix aan beleggingen en spaargeld er beter vanaf in 2022. Stel je hebt samen met je partner € 2,5 miljoen aan beleggingen en € 2,5 miljoen aan spaargeld. In 2022 ben je dan ruim € 26.000 minder aan vermogensbelasting verschuldigd.

(6) Voor die gelukkigen met € 20 miljoen aan beleggingen en € 5 miljoen aan spaargeld geldt dat zij in 2022 ruim € 33.000 minder vermogensbelasting kwijt zijn.

Figuur 3: Meer of minder vermogensbelasting vanaf 2022
meer_of_minder_vermogensbelasting-700x111.png

Vermogensbelasting 2022: werkelijkheid of proefballon?

De nieuwe plannen zetten aan tot sparen en speculatiever beleggen. Het is opmerkelijk dat het kabinet er in zijn geheel aan voorbij gaat dat de verwachte rendementen en risico’s van verschillende vermogenstitels sterk verschillen. Het maakt dus niet uit of je 100% in aandelen belegt of 100% in obligaties, dan wel in andere vermogenstitels. In alle gevallen wordt afgerekend op een fictief rendement van 5,33% met een bijbehorend effectieve belastingheffing van 1,76%. Dit maakt het aantrekkelijker om defensieve beleggingstitels, zoals obligaties in te ruilen voor spaargeld of spaardeposito’s.

Aan schulden wordt een negatief rendement toegekend, dat lager is dan het rendement op beleggen. In de nieuwe systematiek leidt een bedrag van € 500.000 aan beleggingsvastgoed en hetzelfde bedrag aan hypotheekschuld tot belastingheffing. Dit laatste zal vooral directeur-grootaandeelhouder (dga's) raken die van hun vennootschap lenen.

De kans is klein dat de voorgestelde nieuwe box 3-systematiek in deze vorm zal doorgaan. Mocht dit wel zo zijn, dan levert dit veel nieuwe planningsmogelijkheden op. Dat is nu eenmaal de consequentie van een belastingheffing op basis van fictieve in plaats van op werkelijke rendementen.
door Ramón Wernsen
Ramón is sinds 1996 actief als Financieel Planner en is auteur van vele artikelen en boeken en als docent verbonden aan het Erasmus Instituut voor Financiële Planning in Rotterdam. Bij Vermogensbeheer.nl helpt hij als vermogensplanner klanten met het herstructureren van hun vermogen en vermogensplanning.
selectierapport-vermogensbeheerders-200x276.png

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.
×

Cookies op de website van Vermogensbeheer.nl

Vermogensbeheer.nl gebruikt functionele en analytische cookies voor een optimaal gebruik van de website en voor de noodzakelijke statistische informatie. Meer informatie »