Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Uitspraak Kifid inzake klacht tegen OVG vermogensbeheer

25 oktober 2020 Onderwerp: Klachten

De Commissie van Beroep van Kifid wijst de vordering van de eigen Geschillencommissie tot schadevergoeding van de consument af.

UPDATE: Teleurstellende uitspraak Commissie van Beroep Kifid

Inzake de klacht tegen OVG vermogensbeheer is de Commissie van Beroep (CvB) van Kifid tot een onbegrijpelijke en zeer teleurstellende uitspraak gekomen.

Anders dan de Geschillencommissie (GC) van Kifid wijst de CvB de vordering tot schadevergoeding van de consument af. Een belangrijk punt in de afwijzing ligt in de visie van de CvB, dat aan de consument toereikende informatie is verstrekt over de kosten en dat deze kosten in de gegeven omstandigheden ook niet buitensporig hoog waren.

Onze visie op deze uitspraak

In onderhavige casus was consument rond de 80 jaar oud, hoogopgeleid en vermogend. Een beperkt deel van het vermogen had hij in beheer gegeven aan OVG Vermogensbeheer. Zijn kennis en ervaring was beperkt. Er was een ‘neutraal beleggingsprofiel’ afgesproken. OVG hanteerde heel brede grenzen voor een neutraal profiel. In de vermogensbeheerovereenkomst stond, in de ‘kleine lettertjes’, dat de kosten door actief beheer ‘hoger’ konden zijn. Het obligatiedeel, dat een minderheid van de portefeuille uitmaakte, bestond bijna geheel uit 'non-investment grade' obligaties, in jargon ook wel 'speculative grade' genoemd.

Om nu met de kosten te beginnen: de CvB oordeelt dat een kostenniveau van 5% per jaar ‘onder gegeven omstandigheden’ acceptabel is. Er was immers sprake van een actief beleid. Daarbij had OVG in haar overeenkomst geschreven dat kosten ‘hoger’ konden zijn. Hoeveel hoger, aan wat te relateren of een kwantificering van die kosten, bleef echter achterwege. Daarmee is deze visie extreem moeilijk te begrijpen. Daarbij is het sowieso onbegrijpelijk dat in een klimaat waar de rente ‘ongeveer nihil’ is, een kostenniveau van 5% volgens Kifid acceptabel zou zijn. Hoe kan zo’n kostenniveau uiteindelijk tot een marktconform rendement leiden?

Een hoog opleidingsniveau of sterke vermogenspositie legt een grote verantwoordelijkheid bij de belegger. Het defensieve deel mag kennelijk belegd worden in niet al te kredietwaardige obligaties. Bedoeld wordt hier een kredietwaardigheidsniveau ('non investment grade'), waar de meeste pensioenfondsen volgens hun beleggingsstatuut niet meer in mogen beleggen.

Opgerekte bandbreedtes van een beleggingsprofiel geven vermogensbeheerders bijna een onbeperkte vrijheid. Het niet of beperkt (spoedig) controleren van de periodieke rapportages, die vermogensbeheerders verstrekken, kan pijnlijke consequenties hebben en een consument zwaar worden aangerekend.

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Welke lessen kunnen consumenten hieruit leren?

  • Laat het kostenniveau (omvang) vooraf ALTIJD door de vermogensbeheerder kwantificeren en specificeren;

  • Zorg dat u het beleggingsbeleid begrijpt, zelfs als u het uitbesteedt aan een vermogensbeheerder;

  • Bekijk altijd (tijdig) de aan u verzonden rapportages;

  • Vergewis u van de bandbreedtes van het gekozen beleggersprofiel en accepteer niet zondermeer heel brede omvang grenzen en vrijheden.

KiFiD Het FInanciele Klachteninstituut

28 april 2020

Uitspraak Geschillencommissie Kifid

Op 3 februari 2020 deed de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) uitspraak in een door Vermogensbeheer.nl aangespannen zaak tegen Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage (OVG). Eén van de 3 klachten die wij voer(d)en tegen deze vermogensbeheerder.

De gemene deler van de klachten tegen OVG is steevast een combinatie van slechte beleggingsresultaten, hoge kosten en (te) risicovol beleggingsbeleid met inadequate informatieverstrekking.

Consument liet vanaf mei 2017 €200.000 beleggen volgens een neutraal beleggingsprofiel. In september 2018 stopte consument gedesillusioneerd het beheer van zijn beleggingsportefeuille. Er resteerde nog €173.300. Een waardedaling van ruim €26.000.

Kosten OVG

In de 17 maanden van het beheer had OVG bijna €13.000 aan kosten gemaakt, wat dus ongeveer de helft van de waardedaling uitmaakt. Dit is circa 6,5% van het beheerde vermogen. De Geschillencommissie wilde niet zo ver gaan dat er sprake was van ‘churning’ (provisiejagen), omdat consument niet heeft kunnen aantonen dat OVG zich bij het verrichten van de transacties heeft laten leiden door de provisie-inkomsten. Het simpele feit dat OVG aan elke transactie substantieel verdiende kreeg hierin kennelijk geen gewicht. Wel oordeelde Kifid dat een dergelijk kostenniveau de rendementsdoelstelling in gevaar kon brengen. En dat de kosten ‘hoog’ waren.

Ken-uw-klant

OVG belegde volgens ‘de methode Advance’, maar kon niet duidelijk maken wat die methode precies inhield. Kifid oordeelde dat deze methode voor wat betreft de risicograad niet bij de consument paste en dat daardoor het ‘ken-uw-klant beginsel’ was geschonden.

Omvang schade

Kifid oordeelde dat OVG deels verantwoordelijk was voor de schade. Het kostenmaximum werd door Kifid gesteld op 3% op jaarbasis, in lijn met eerdere uitspraken en daarmee een belanghebbend grensniveau.

Op basis van benchmarking kwam de Commissie tot het oordeel dat vergelijkbare beleggingen, inclusief kosten, in die periode geen verlies zouden hebben gemaakt. Het gehele verlies, door OVG veroorzaakt, dient daarom als schade te worden opgenomen.

Omdat consument vermogend was (het grootst deel van zijn vermogen had hij elders gestald) én omdat consument voorafgaand en tijdens het beheer van OVG een nieuwsbrief ontving, werd hem 50% ‘eigen schuld’ toegerekend. Dit wil zeggen dat hij door Kifid voor de helft verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade.

Vervolg

OVG heeft inmiddels beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep bij Kifid tegen het vonnis van een totale schadevergoeding van €9.450 (plus wettelijke rente). Vermogensbeheer.nl heeft, als gevolg hiervan, partieel beroep aangetekend tegen het ‘eigen schuldpercentage’ van 50%.

Wordt vervolgd........

Slechte beoordeling voor OVG vermogensbeheer

Vermogensbeheer.nl straft in haar expertbeoordeling vermogensbeheerders af waarbij er financiële prikkels spelen. Zij krijgen dan een slechte score op ‘onafhankelijkheid’. OVG vermogensbeheer heeft een overall score van slechts 2 sterren, die onder andere worden veroorzaakt door het bestaan van financiële prikkels en hoge kosten. Daarbij heeft Vermogensbeheer.nl eerder klachten over OVG vermogensbeheer ontvangen.

Meer info over de begeleiding tijdens klachtenprocedures tegen banken en vermogensbeheerders »

Jos Leeser

door Jos Leeser

Als voormalig bankier, vermogensbeheerder, consultant en klachtenbehandelaar kent Jos Leeser de ins en outs van beleggen en vermogensbeheer. Jos is partner bij Vermogensbeheer.nl en begeleidt vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar de juiste vermogensbeheerder.

Gerelateerd:

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen