Vraag direct een Gratis SelectieRapport aan

Disclaimer

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de uitgever van deze website (hierna: "de uitgever") niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Gerelateerde websites

De uitgever staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Vergelijkmodule

Ondanks de constante zorg en aandacht die Vermogensbeheer.nl aan de samenstelling van de opgenomen vergelijkmodule besteed, is het mogelijk dat informatie die in de vergelijkmodule wordt gepubliceerd (gedeeltelijk) onvolledig of onjuist is. Vermogensbeheer.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledige of onjuiste informatie. De informatie die in de vergelijkmodule wordt gepubliceerd kan geenszins worden opgevat als een advies van Vermogensbeheer.nl. Beslissingen die gebruikers nemen op basis van informatie verkregen uit de vergelijkmodule zijn geheel voor eigen risico. Vermogensbeheer.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de vergelijkmodule en/of het gevolg is van het gebruik van informatie verkregen uit de vergelijkmodule of met de tijdelijke onmogelijkheid om de vergelijkmodule te kunnen raadplegen. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites en advertenties dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Vermogensbeheer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, uitingen of aanbiedingen van internetsites van derden waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins vanaf de vergelijkmodule wordt verwezen.

Computerstoringen

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de uitgever. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de uitgever. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.