Vraag direct één van onze diensten aan Selectierapport Persoonlijke begeleiding

Disclaimer

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert de uitgever van deze website (hierna: "de uitgever") niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Computerstoringen

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de uitgever. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de uitgever. U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld via deze website of via mailings van deze organisatie, uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.
×

Cookies op de website van Vermogensbeheer.nl

Vermogensbeheer.nl gebruikt functionele en analytische cookies voor een optimaal gebruik van de website en voor de noodzakelijke statistische informatie. Meer informatie »